Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rész

1.1 Jelen szerződés a Lécfutar (székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 128. Nyilvántartási azonosító: 00003-0012, a továbbiakban: Eladó, képviseli Borbély Zoltán Lajosné 69769964-2-33 e.v.) és az árut és /vagy szolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: Vevő) között jön létre (a továbbiakban együtt: a Felek) áruk adásvételere és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások teljesítésére.

1.2 Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részét képezi minden, a felek között létrejött szerződésnek. A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen ÁSZF kétség esetén akkor is irányadó legyen, ha a Vevő általános szerződési feltételei is alkalmazandók, és azokat az Eladó nem vitatta.

1.3 A jelen ÁSZF nem hoz létre ajánlati kötöttséget. A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor a Vevő megrendelésére az Eladó írásos visszaigazolása a Vevőhöz megérkezett, de legkésőbb az Eladó teljesítésével.

1.4 Amennyiben Vevő nem személyesen jár el, Eladó a Vevő megbízottját úgy tekinti, mint teljes jogkörrel rendelkező megbízottat, a Megbízott részére átadott információkra úgy tekint, hogy az Vevő tudomására jutott, és azokkal egyetért. A Vevő nevében tett megrendelést Eladó úgy kezeli, mintha Vevő saját nevében járt volna el.

1.5 Jelen rendelkezések az árukra és a szolgáltatásokra is irányadók.

1.6 A weboldalon, telefonon vagy személyesen megtett és visszaigazolt megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

1.7 Weboldalunk elkészítésekor a lehető legnagyobb gondossággal járunk el. A nyilvánvaló adatbeviteli hibák, tévedések, a közismerttől jelentősen eltérő árak és tulajdonságok megjelenítését eredményező hibákat észszerű időn belül javítjuk. Ilyen esetben Eladó nem kötelezhető a hibás áron történő teljesítésre.

2.Szállítás/Késedelem/Lehetetlenülés

2.1 A szállítás költségei és kockázata a Vevőt terhelik, kivéve, ha a Felek írásban másképp állapodnak meg.

2.2 Eltérő megállapodás hiányában a szállítási határidő legkésőbb az alábbi időpontban kezdődik:

a, a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételétől

b, a Vevőt terhelő összes kötelezettség teljesítésének időpontjátol

c, attól az időponttól, amikor az Eladó a megrendelt áru szállításáért járó előleget megkapja.

2.3 A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Eladó jogosult rész- és előteljesítésre.

2.4 A szállítási határidőnek az Eladó általi kismértékű túllépését a Vevő köteles elfogadni anélkül, hogy jogosult lenne kárigény előterjesztésere vagy a szerződéstől való elállásra. Vis maior és egyéb előre nem látható vagy az Eladó működési körén kívül eső események (pl. sztrájk, közlekedési zavar, az áramellátás szüneteltetése, közlekedési baleset, a beszállítók késedelme stb.) esetén a szállítás időtartama ennek megfelelően hosszabbra nyúlik.

2.5 A teljesítés lehetetlenülése esetén a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

2.5.1 Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás a nem teljesített szolgáltatás arányában visszajár.

2.5.2 Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért az egyik fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegessel okozott kárának megtérítését követelheti.

2.5.3 Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól.

2.6 Az Eladónak felróható szállítási késedelem esetén a Vevő jogosult a teljesítés utólagos követelésére vagy megfelelő póthatáridő tűzése mellett a szerződéstől való elállásra. A póthatáridő kiszámítása során egyedi előállítású, nem készletes áru esetén figyelembe kell venni, hogy a félkész részek többé nem használhatók fel, így ezek vételárat Eladó nem téríti meg.

2.7 Ha az Eladónak felróhatóan a 2.6 pont szerint meghatározott póthatáridő sem kerül betartásra, úgy a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő jogosult arra, hogy az Eladó a már kifizetésre került összeget visszatérítse a részére. A Vevő ezen felüli követelései kizártak. A már részben teljesített megrendelés esetén Vevő csak a nem teljesített rész vételárat követelheti vissza. A Vevőt minden esetben kárenyhítési kötelezettség terheli.

2.8 Amennyiben a Vevő a szerződésben rögzített feltételek szerint kiszállított árut a szerződésben meghatározott helyen vagy időpontban nem veszi át és a késedelem az Eladónak nem felróható, úgy az Eladó jogosult vagy a szerződésben foglaltak teljesítésének követelésére vagy megfelelő póthatáridő tűzése mellett a szerződéstől elállni.

3. Fogyasztónak minősülő Vevő esetében az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos feltételek

3.1 Fogyasztónak minősülő Vevő esetén az elállási jog gyakorlásának szabályait a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

3.2 Fogyasztónak minősülő Vevő az elállási jogát a kézhezvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül gyakorolhatja. Az elállási szándék bejelentésére alkalmas formanyomtatvány a hivatkozott kormányrendelet mellékletében megtalálható. Elállási szándékát fogyasztónak minősülő Vevő telefonon és személyesen is bejelentheti, illetve bármilyen más, az Eladó részére eljuttatott, a szándékát egyértelműen kifejező nyilatkozattal is bejelentheti. Nem alkalmas az elállási szándék bejelentésére az a közlés vagy nyilatkozat, ami nem egyértelműen az Eladó részére kerül közlésre vagy eljuttatásra, illetve aminél nem azonosítható a szándék bejelentésének időpontja.

3.3 Nem lehetséges az elállás olyan termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Vevő egyedi igényei alapján kerültek elkészítésre.

3.4 Fogyasztónak minősülő Vevő elállás esetén az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül köteles saját költségére intézkedni az elállással érintett áruk Eladó székhelyére történő visszaszállítására.

3.5 Eladó a fogyasztónak minősülő Vevő részére visszatérítendő vételárat és a kiszállítás költségét az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül az eredeti fizetési formában visszatéríti abban az esetben, ha ezen időn belül a visszaszolgáltatott elállással érintett termékek visszaérkeznek Eladóhoz. Eladó visszatartja a visszatérítendő vételárat és szállítási költséget a termékek tényleges kézhezvételéig. Eladó a visszaszállítás költségeit nem téríti meg.

3.6 Eladó nem köteles a teljes vételárat visszafizetni abban az esetben, ha az elállással érintett terméket fogyasztónak minősülő Vevő megváltoztatta, átalakította, vagy a használat mértéke meghaladta a kipróbáláshoz szükséges mértéket. Ebben az esetben a visszatérítés az értékcsökkenéssel arányosan történik meg.

3.7 Nem minősül fogyasztónak a Vevő (és ezáltal az elállási jogát nem gyakorolhatja), ha a vásárlását szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében teszi meg, illetve ha nem minősül természetes személynek.

4. További információk:

Adatkezelési tájékoztató

A webáruház használatáról szóló tájékoztató